Neistota výsledku merania


Laboratórne vyšetrenia jednotlivých ukazovateľov sú meraním fyzikálnych veličín, ktoré sú vždy merané s určitou nepresnosťou. Zdrojmi nepresnosti môžu byť: meracie prístroje, pracovné postupy, faktory predanalytickej fázy a ďalšie rušivé vplyvy. Výsledky meraní v laboratórnej diagnostike sú teda odhadom skutočnej koncentrácie (množstva, obsahu) skúmaných látok. Preto je potrebná ľahko použiteľná a zrozumiteľná charakteristika spoľahlivosti laboratórnych výsledkov, aby ich lekár mohol správne interpretovať a posúdiť. Miera odchýlky nameranej hodnoty od jej skutočnej hodnoty sa doteraz vyjadrovala pomocou klasickej chyby merania. V súčasnosti sa v laboratórnej diagnostike prechádza na nové vyjadrovanie kvality výsledkov pomocou tzv. neistoty. Neistota výsledku merania charakterizuje rozsah hodnôt (interval tolerancie), ktorý je možno racionálne priradiť ku meranej veličine. Zjednodušene povedané je to rozptyl hodnôt meranej veličiny okolo výsledku merania, ktorý podľa očakávania obsahuje skutočnú hodnotu meranej veličiny. Vyjadruje sa pomocou kombinovanej štandardnej neistoty a rozšírenej neistoty. Rozšírená neistota je dvojnásobkom hodnoty kombinovanej štandardnej neistoty a to z dôvodu väčšej pravdepodobnosti pokrytia skutočnej hodnoty meranej veličiny (pre pravdepodobnosť 95,45 % je koeficient pokrytia rovný 2). Laboratóriá AdLa s.r.o., Prešov vyjadrujú neistotu výsledku merania ako U t. j. rozšírená neistota merania určená s koeficientom k = 2 vyjadrená v % z výsledkov meraní. Príklad Výsledok vyšetrenia glukózy = 5,55 mmol/l. Rozšírená neistota pre glukózu U (k=2) = 4% (prepočtom na bodový odhad výsledku 5,55 mmol/l dostaneme  neistotu v absolútnych jednotkách 0,22 mmol/l). Výsledok sa vyjadruje ako (5,55 ± 0,22) mmol/l. Výsledok sa interpretuje ako hodnota, ktorá sa nachádza v medziach intervalu 5,33 – 5,77 mmol/l.    

Tabuľka aktuálnych hodnôt rozšírených neistôt U pre biochemické akreditované skúšky v ľudskom sére alebo plazme (AdLa, s.r.o., Prešov)

Ukazovateľ

U [%]

Kreatinín (enzým)

6

Kyselina močová

3

Celkové bielkoviny

3

Albumín

4

Bilirubín celkový

5

Bilirubín priamy

6

Aspartátaminotransferáza

4

Alanínaminotransferáza

7

g-glutamyltransferáza

4

Alkalická fosfatáza

9

Cholesterol

4

Glukóza

4

Močovina

6

HDL cholesterol

10

Triacylglyceroly

7

Amyláza

3

Pankreatická amyláza

4

Laktátdehydrogenáza

4

Kreatínkináza

4

CK-MB

6

α-hydroxybutyrátdehydrogenáza

5

Draslík

3

Sodík

3

Chloridy

4

Železo

3

Vápnik

6

Horčík

7

Fosfor

3

Tabuľka aktuálnych hodnôt rozšírených neistôt U pre imunochemické akreditované skúšky v ľudskom sére alebo plazme (AdLa, s.r.o., Prešov)

 
Ukazovateľ U [%]
Imunoglobulín A 5
Imunoglobulín G

10

Imunoglobulín M

23

Imunoglobulín E

19

 CRP

7

 ASLO

8

Reumatoidný faktor

18

Komplement C3

7

Komplement C4

10

HbA1c

11

Tabuľka aktuálnych hodnôt rozšírených neistôt U pre imunochemické akreditované skúšky v moči (AdLa, s.r.o., Prešov)

Ukazovateľ U [%]
Kreatinín

18

Kyselina močová

18

Glukóza

17

Močovina

18

Amyláza

17

Draslík

9

Sodík

9

Chloridy

10

Vápnik

10

Horčík

19

Fosfor

17

Tabuľka aktuálnych hodnôt rozšírených neistôt U pre imunologické a alergologické akreditované skúšky  v ľudskom sére alebo venóznej krvi EDTA (AdLa, s.r.o., Prešov)

Ukazovateľ 

U [%]
Špecifické IgE 18
CD3+ 5
CD19+ 20
CD4+ 8
CD8+   NK bunky CD3-CD16+CD56+ 16   11